Aiforia sijoituskohteena

Avainluvut

Avainluvut

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto 2 398 1 868 974(1) 849(1) 639(1)
Rahavarat tilikauden lopussa 13 974 24 698 38 092(1) 1 912(1) 1 515(1)
Nettovelka -8 126 -22 008 -35 197 1 295 691
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR(2) -0,50 -0,41 -0,43 -0,21 -0,24
Omavaraisuusaste, % 66 85 87 18 13

(1) Tilintarkastettu

(2) Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa. Tunnusluvut-taulukossa käytettyjen osakkeiden lukumäärä on seuraavanlainen: 30.6.2021: 15.261.181, 30.6.2020: 12.830.050, 31.12.2020: 13.136.640, 31.12.2019: 12.830.050 ja 31.12.2018: 12.660.357. Historialliset luvut on oikaistu 20.9.2021 päätetyn osakkeiden jakamisen (split) vaikutus huomioiden.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Kaava Tarkoitus
Nettovelka Lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset Mittari osoittaa ulkoisen velkarahoituksen kokonaismäärää
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR Kauden voitto (tappio) / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana Mittari kuvaa tuloksen jakautumista yksittäisille osakkeille
Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR Kauden voitto (tappio) / ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeet Mittari kuvaa tuloksen jakautumista yksittäisille osakkeille laimennusvaikutuksella huomioituna
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) Mittari johdolle, jolla seurataan Yhtiön oman pääoman tasoa