Hallinnointi

Hallinnointi

Aiforia Technologies Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

Aiforia noudattaa viestinnässään soveltuvaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita ja muita sisäisiä sääntöjä ja ohjeita.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, jotka vastaavat Aiforian hallinnosta ja toiminnoista. Aiforian johtoryhmä tukee Aiforian toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten kautta.