Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Aiforian riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on yhtiön strategian toteuttamisen, toimintojen jatkumisen ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamisen tukeminen ennakoimalla yhtiön toimintoihin liittyviä riskejä ja hallitsemalla riskejä ennakoivasti. Yhtiön riskienhallinnassa painotetaan yrityskulttuurin merkitystä, ja riskienhallinta on integroitu Aiforian toimintoihin, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Aiforia soveltaa yleisesti käytössä olevia periaatteita ja käytäntöjä. Hyödyntämällä riskienhallintakäytäntöjä organisaation kaikilla osa-alueilla yhtiö edistää päätöksentekoa hallinnossa, tavoitteiden asettamisessa ja päivittäisissä toiminnoissa. Tämä auttaa parantamaan yhtiön toimintakykyä yhdistämällä riskienhallinnan entistä läheisemmin strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin. Toteutuessaan tämä käytäntö näyttää Aiforialle selkeän suunnan arvon luomista, säilyttämistä ja realisoimista varten.

Aiforian riskit on jaoteltu seuraaviin pääkategorioihin: strategiset riskit, operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja vaatimustenmukaisuusriskit. Pääkategoriat sisältävät muun muassa seuraavat alakategoriat:

Strategiset riskit

Strategiset riskit ovat epävarmuuksia, jotka liittyvät pääsääntöisesti toimintaympäristöön ja yhtiön kykyyn sopeutua tai valmistautua toimintaympäristön muutoksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi yleinen taloustilanne, kilpailijat, lainsäädäntö ja teknologinen kehitys. Strategiset riskit voivat liittyä niin taloudellisiin kuin muihinkin tavoitteisiin. Riskejä hallitaan asiaankuuluvasti, jotta valittu strategia on yhdenmukainen yhtiön riskinsietokyvyn kanssa.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit koskevat olosuhteita tai tapahtumia, jotka voivat estää tavoitteiden saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä tai aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle, liiketoiminnalle, tiedoille tai jollekin muulle yhtiön toiminnolle.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit ovat Aiforian taloudellista asemaa koskevia riskejä. Tällaisia ovat esimerkiksi rahoituksen saatavuutta ja kuluja, valuuttakurssien muutoksia sekä investointeja koskevat riskit.

Vaatimustenmukaisuusriskit

Vaatimustenmukaisuusriskit liittyvät oikeudelliselle seuraamukselle, taloudelliselle menetykselle ja aineelliselle vahingolle altistumiseen silloin, jos yhtiö ei ole noudattanut toimialan lainsäädäntöä ja määräyksiä tai sisäisiä toimintaperiaatteita.

Riskienhallinnan johtaminen

Yhtiön hallitus valvoo ja varmistaa, että Aiforian riskienhallintamenetelmät ovat kattavia. Hallitus määrittää yhtiön riskinottohalukkuuden ja riskinsietokyvyn. Hallitus on myös vastuussa yhtiön riskienhallintaan liittyvien toimintaperiaatteiden vahvistamisesta.

Operatiivinen johto vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä riskien johtamisesta, hallinnasta ja lievittämisestä. Operatiivinen johto vastaa myös riskienhallintatyöstä ja varmistaa, että riskienhallintamenetelmät toimivat vaaditulla tavalla ja että resursseja on saatavilla riittävästi.

Talousjohtaja vastaa riskienhallintaa koskevien toimintojen ohjeistamisesta ja neuvonnasta sekä valvoo prosessin käytännön toteutusta. Talousjohtaja raportoi hallitukselle keskeisistä riskeistä vuosittain.