Sijoittajat

Tiedonantopolitiikka

1. Tiedonantopolitiikka

Aiforia Technologies Oyj:n (”Aiforia” tai ”Yhtiö”) tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Yhtiö kommunikoi pääomamarkkinoiden osapuolten kanssa. Yhtiö noudattaa tätä tiedonantopolitiikkaa myös taloudellisessa raportoinnissaan.

Aiforia noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä (”First North -säännöt”), Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) sisäpiiriohjetta, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ”ESMA”) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita ja muita sisäisiä ohjeita.

2. Tiedottamisen keskeiset periaatteet add

Aiforian tiedottamisen keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, täsmällisyys, avoimuus, aktiivisuus ja tasapuolisuus. Aiforia viestii sille myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti pääomamarkkinoille ja sidosryhmille.

Tiedottamisen tavoitteena on tukea Aiforian osakkeen ja mahdollisten muiden yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikea-aikaista, luotettavaa, täsmällistä ja merkityksellistä tietoa yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tilasta.

Aiforia julkistaa tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot niin pian kuin mahdollista. Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi Aiforian verkkosivuilla. Tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

3. Organisointi ja vastuut add

Pääomamarkkinaosapuolten kanssa kommunikointi on Aiforiassa keskitetty yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan vastuulle, ja he ovat yhtiön lausunnonantajia ja vastaavat yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikkoihin. Vain toimitusjohtaja ja talousjohtaja voivat olla yhteydessä pääomamarkkinaosapuoliin yhtiön puolesta.

Hallitusta edustaa yleensä puheenjohtaja.

Aiforian toimitusjohtaja toimii sijoittajayhteyshenkilönä sekä koordinoi sijoittajasuhteita ja sijoittajaviestintää.

4. Sijoittaja- ja analyytikkoviestintä add

4.1 Yleiset sijoittaja- ja analyytikkoviestinnän periaatteet

Aiforia tapaa ja pyrkii aktiivisesti vuoropuheluun pääomamarkkinoiden sekä median edustajien kanssa. Aiforia vastaa ilman aiheetonta viivytystä yhtiön osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin silloin, kun vastaaminen on yhtiön edun mukaista.

Tapaamisten tavoitteena on tarjota tietoa Aiforiasta ja sen toimintaympäristöstä. Tapaamisissa käsiteltävät olennaiset asiat on julkistettu jo aiemmin, eikä niissä tuoda esille uutta yhtiön osakkeen ja muiden rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavaa tietoa. Esittelykiertueen esitykset ja muut esitysmateriaalit julkaistaan yleensä yhtiön verkkosivuilla.

Aiforia ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai osakekurssin kehitystä, suosi yksittäisiä analyytikkoja tai jaa analyytikoiden raportteja sijoittajille.

Yhtiö ei ole missään vastuussa analyytikoiden tai muiden pääomamarkkinoiden edustajien esittämistä näkemyksistä tai kommenteista, eikä yhtiö kommentoi niitä.

4.2 Hiljainen jakso

Aiforia noudattaa sijoittaja- ja mediayhteyksissään 30 vuorokauden pituista hiljaista jaksoa (silent period). Hiljainen jakso edeltää tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkaisemista. Tänä aikana yhtiö ei keskustele tiedotusvälineiden tai muiden osapuolten kanssa yhtiön taloudellisesta tilanteesta, markkinoista tai tulevaisuuden näkymistä, eikä se tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen julkistamiseen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Aiforia julkistaa tiedon viipymättä sovellettavien tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.

5. Tiedotteet ja viestintäkanavat add

Aiforian pääasialliset viestintäkanavat jakautuvat julkistettaviin yhtiötiedotteisiin, lehdistötiedotteisiin sekä muihin tiedotteisiin ja uutisiin, yhtiön verkkosivuilla olevaan materiaaliin sekä erilaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin.

Aiforiaa koskevan säännellyn tiedonannon julkaisukanavana toimivat yhtiön yhtiötiedotteet. Yhtiötiedotteena julkistetaan sisäpiiritieto sekä muut soveltuvan lainsäädännön ja First North -sääntöjen edellyttämät yhtiötiedotteet.

Aiforiaa koskevan muun tiedon pääasiallinen julkaisukanava on yhtiön verkkosivusto www.aiforia.com. Aiforia voi käyttää myös muita julkaisukanavia yhtiötä koskevan tiedon jakamiseen.

5.1 Yhtiötiedotteet

Aiforia julkistaa Yhtiötiedotteena mahdollisimman pian yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon (lisätietoa kohdassa 7) sekä kaikki muut tiedot, jotka voimassa olevien säännösten mukaan on tiedotettava yhtiötiedotteena. Sisäpiiritietoa voi olla esimerkiksi:

 • yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman olennainen muuttuminen;
 • tärkeä tutkimustulos, uuden tuotteen kehitys tai merkittävä keksintö;
 • merkittävä yritysjärjestely tai muu merkittävä muutos yhtiön liiketoiminnassa;
 • yhtiön kannalta merkittävä päätös tai transaktio, kuten investointi- tai divestointipäätös, yrityksen tai liiketoiminnan kauppaa koskeva sopimus, yhteistyösopimus tai muu merkittävä sopimus, jonka yhtiö on aikeissa tehdä;
 • yhtiön osakeantia, osakkeen takaisinostoa tai muuta osakkeita koskevaa muutosta koskeva tieto; ja
 • viranomaisen tekemät yhtiötä koskevat merkittävät päätökset, oikeudellisen prosessin vireille tulo, siinä annettu päätös tai asiaa koskeva sovinto.

Lisäksi yhtiö julkistaa yhtiötiedotteena lainsäädännön ja First North -sääntöjen vaatimat päätökset, tiedot ja tapahtumat, kuten esimerkiksi:

 • taloudelliset raportit (lisätietoa kohdassa 6);
 • yhtiökokouskutsun ja yhtiökokouksen päätökset;
 • muutokset yhtiön hallituksessa, ylimmässä johdossa tai tilintarkastajan tai hyväksytyn neuvonantajan vaihtuminen;
 • vähämerkityksellistä suuremmat ehdotukset ja päätökset, jotka koskevat yhtiön osakepääoman tai osakkeiden taikka muiden Aiforian osakkeisiin liittyvien yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden määrän muuttamista;
 • mahdollisen päätöksen osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta;
 • yhtiön ja sen lähipiirin väliset liiketoimet;
 • merkittävät muutokset yhtiön toiminnassa;
 • päätökset, jotka koskevat yhtiön rahoitusvälineiden listausta tai listalta poistamista muissa pörsseissä tai muilla markkinoilla;
 • johtohenkilöiden liiketoimet (lisätietoa kohdassa 10); ja
 • tiedot sellaisissa erityisissä tilanteissa tai olosuhteissa, jotka aiheuttavat merkittävää epävarmuutta koskien yhtiön rahoitusvälineen tasapuolista kaupankäyntiä tai luotettavaa hinnanmuodostusta Pörssissä.

Yhtiötiedotteet toimitetaan Pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille, ja ne julkaistaan Aiforian verkkosivuilla.

Yhtiötiedotteet sisältävät käsiteltävää asiaa koskevia lisätietoja tarjoavien henkilöiden yhteystiedot sekä hyväksytyn neuvonantajan nimen ja yhteystiedot. Yhtiötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisun jälkeen.

Jos sisäpiiritietoa julkistetaan yhtiötiedotteena, tiedotteen perustiedoissa on sisäpiiritietoa merkitsevä tunniste yhtiötiedotetunnisteen perässä. Jos yhtiötiedote ei sisällä sisäpiiritietoa, yhtiötiedotteen perustiedoissa on vain yhtiötiedotetunniste. Tarvittaessa yhtiö voi lisätä yhtiötiedotteeseen lauseen, jossa yhtiötiedotteen kerrotaan sisältävän sisäpiiritietoa.

5.2 Muut tiedotteet

Lehdistötiedotteena tai uutisena julkaistaan uutisia, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle asetettuja vaatimuksia, mutta jotka yhtiö arvioi uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

5.3 Pörssille ja hyväksytylle neuvonantajalle annettavat tiedot

Yhtiö ilmoittaa hyväksytylle neuvonantajalle osakeanneista, nimenmuutoksista, osakejaoista, käänteisistä osakejaoista tai muista samankaltaisista tapahtumista mahdollisimman pian. Tarvittaessa yhtiö konsultoi hyväksyttyä neuvonantajaa ennen edellä mainittujen järjestelyjen suorittamista. Hyväksytyn neuvonantajan vastuulla on ilmoittaa tapahtumista Pörssille, joka vuorostaan jakaa tiedon markkinoille. Lisäksi yhtiö ilmoittaa hyväksytylle neuvonantajalle, jos jonkin sisäpiiritiedon julkistaminen lykkäytyy, ja luo sisäpiiriläisten projektin sisäpiiriohjeiden mukaisesti.

6. Taloudellinen raportointi add

Säännöllisesti julkaistavien Aiforian taloudellista tietoa koskevien raporttien julkaisuajat sekä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta kerrotaan yhtiötiedotteella ennen kunkin tilikauden alkamista. Aikataulu on saatavilla myös Aiforian verkkosivuilla.

Aiforia julkaisee puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Edellä mainitut asiakirjat laaditaan suomalaisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Aiforia voi julkistaa myös vuosikertomuksen, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi yhtiö julkistaa kaiken muun taloudellisen informaation, jonka julkistamista yhtiöön soveltuvat lait ja sääntely edellyttävät.

7. Sisäpiirihallinto ja sisäpiiritiedon julkistaminen add

Aiforia noudattaa sisäpiiriohjeistuksessaan ja -hallinnossaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) vaatimuksia, ESMA:n ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä, Suomen kansallista lainsäädäntöä, First North -sääntöjä, Pörssin sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Aiforian sisäpiirihallintoa kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla ja sisäpiiriohjeessa.

Aiforia julkistaa yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon yhtiötiedotteella mahdollisimman pian, ellei yhtiö päätä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan mukaisesti Aiforia voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Aiforian oikeutetut edut;
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • Aiforia pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut edellytykset sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseksi. Arvion lykkäämisedellytysten täyttymisestä ja päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Aiforia dokumentoi lykkäyksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset sekä valvoo aktiivisesti, että julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät. Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Lykkäyspäätöksestä ilmoitetaan välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen Finanssivalvonnalle Finanssivalvonnan erikseen laatimalla ilmoituslomakkeella[1].

8. Tulevaisuuden näkymät add

Aiforia tiedottaa arvion kuluvan tilikauden näkymistään tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon näkemykseen yhtiön ja sen toimintojen kehityksestä niiden antamishetkellä. Millekään osapuolelle ei anneta katsausten ulkopuolella muita tulevaisuuteen kohdistuvia arvioita.

Aiforia julkaisee tulosvaroituksen yhtiötiedotteena, jos yhtiön kehitys – mukaan lukien kuluvan tilikauden näkymä – poikkeaa todennäköisesti raportointijakson aikana aiemmin julkisesti julkaistuista arvioista ja aiemmin julkistettujen tietojen pohjalta oikeutetusti tehtävistä päätelmistä. Tulosvaroitus voi olla joko negatiivinen tai positiivinen.

Tulosvaroituksen julkistamisesta päättää aina Aiforian hallitus, mutta poikkeusolosuhteissa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja voivat tehdä päätöksen yhdessä.

9. Erityistilanteet add

9.1 Huhut, tietovuodot ja markkinanäkemykset

Aiforia ei kommentoi markkinahuhuja, spekulaatioita, yhtiön osakkeen arvonmuodostusta tai hintakehitystä eikä kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia. Yhtiö voi julkaista yhtiötiedotteen korjatakseen selkeästi väärän tai harhaanjohtavan tiedon, jolla on todennäköisesti huomattava vaikutus Aiforian rahoitusvälineiden arvoon.

Mikäli julkistamatonta sisäpiiritietoa on joutunut sellaisen tahon haltuun, jolle sitä ei sisäpiirisäännösten tai muiden sääntöjen vuoksi olisi kuulunut antaa, Aiforia tuo kyseisen sisäpiiritiedon julki yhtiötiedotteena niin pian kuin mahdollista. Sama koskee sisäpiiritietoa, jota koskien havaitaan huhuja, joista voidaan päätellä, ettei sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta voida enää taata.

9.2 Rikkomusepäilystä ilmoittaminen

Aiforialla on käytössään ns. whistleblowing-menettely, jota noudattamalla yhtiön henkilöstö voi ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä.

Yhtiön valtuuttama henkilö tutkii ilmoitukset. Mikäli ilmoitetusta rikkomuksesta syntyy perusteltu epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, yhtiö vie tapauksen toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

9.3 Kriisiviestintä

Aiforia on varautunut viestinnän poikkeustilanteisiin ohjeistamalla asianomaista henkilöstöään asianmukaisesti.

Aiforian kriisiviestinnän johtamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja.

10. Johtohenkilöiden liiketoimet add

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukaisesti yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava Aiforialle ja Finanssivalvonnalle heidän omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet, jotka koskevat Aiforian rahoitusvälineitä. Kyseiset ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa liiketoimen tapahtumapäivästä. Aiforia julkaisee ilmoitukset yhtiötiedotteena kahden arkipäivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.

Aiforian hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä johtoryhmän[2] jäsenet eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia Aiforian rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivä.

11. Tulkinnat, poikkeustilanteet ja muutokset add

Aiforian hallitus on vastuussa yhtiön tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja antavat lisäohjeita tiedonantopolitiikan toimeenpanoa koskien.

Aiforian toimitusjohtaja ja talousjohtaja voivat yhdessä tehdä poikkeuksen tiedonantopolitiikkaan yksittäistapauksissa, painavin perustein sekä sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa.

Aiforian hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Aiforian toimitusjohtaja ja talousjohtaja voivat kuitenkin hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tiedonantopolitiikkaan.

[1] Tietoa sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä ei toimiteta Finanssivalvonnalle, mikäli sisäpiiritieto on lakannut ilman, että tietoa julkistetaan yhtiötiedotteena.

[2] Toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja, teknologiajohtaja ja talousjohtaja.