Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Aiforia noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR”), markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä (2014/57/EU, muutoksineen), komission delegoitua asetusta (2016/522/EU, muutoksineen), komission täytäntöönpanoasetusta (2016/347/EU ja 2016/523/EU, muutoksineen), Suomen lainsäädäntöä, erityisesti Suomen rikoslain lukua 51 (39/1889, muutoksineen) ja Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) sisäpiiriohjetta (muutoksineen), Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.

Sisäpiiriohje sisältää Aiforia Technologies Oyj:n henkilöstöä ja johtoa koskevat menettelytavat ja ohjeet. Yhtiön hallitus on hyväksynyt sisäpiiripolitiikan.

Sisäpiiritieto add

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan vähintään yhteen liikkeellelaskijaan tai vähintään yhteen rahoitusvälineeseen suoraan tai epäsuorasti liittyviä täsmällisiä tietoja, joita ei ole julkistettu ja jotka julkistamisen vuoksi voisivat todennäköisesti vaikuttaa merkittävästi kyseisten rahoitusvälineiden arvoon tai näiden rahoitusvälineiden johdannaisten arvoon.

Säännökset edellyttävät, että liikkeellelaskija julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian; poikkeuksena tietyissä olosuhteissa liikkeellelaskija voi myös päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista.

Sisäpiiriluettelot add

Kaikki henkilöt, jotka ovat saaneet sisäpiiritietoa ja työskentelevät Aiforialle työsopimuksen velvoittamana tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden yhteydessä he voivat saada sisäpiiritietoa, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon.

Lisäksi Aiforia voi säilyttää sellaista täydentävää osiota hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta, joka sisältää tiedot pysyvistä sisäpiiriläisistä, joilla on jatkuva pääsy kaikkeen yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon. Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä erikseen hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo ei ole julkinen.

Jos sisäpiiritietoa annetaan osapuolelle, joka toimii yhtiön puolesta tai sen nimissä, tai osapuolelle, joka suorittaa tehtäviä yhtiölle (esimerkiksi neuvonantaja), yhtiö kirjaa kyseisen osapuolen ja vastuussa olevan henkilön nimen hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloonsa. Sisäpiiritietoa saaneen tahon, joka toimii yhtiön puolesta tai sen nimissä tai suorittaa tehtäviä yhtiölle, on ylläpidettävä hankekohtaista sisäpiiriluetteloa kaikista sen työllistämistä henkilöistä, joilla on hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa. Aiforialla on käyttöoikeus muiden tahojen yhtiön puolesta ylläpitämiin sisäpiiriluetteloihin.

Aiforia ilmoittaa hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle sisäpiiriluetteloon kuulumisesta kirjallisesti tai muuten todennettavissa olevalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse.

Kaupankäyntirajoitukset add

Yhtiön johtohenkilöt eivät saa suorittaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä omissa nimissään tai kolmannen osapuolen nimissä ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista ja päättyy kyseessä olevan raportin julkaisupäivää seuraavan päivän lopussa (”Suljettu ikkuna”).

Jos tilinpäätökset sisältävät olennaisia tietoja, kuten tulevaisuuden näkymiä, joita ei ole julkistettu aiemmin tilinpäätöstiedotteessa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöksiä.

Johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimien ilmoitusvelvollisuus add

Johtajan tai ilmoitusvelvollisuuden alaisen johtajan läheisen henkilön täytyy ilmoittaa liiketoimesta viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Aiforia julkaisee saamansa liiketoimi-ilmoitukset viipymättä yhtiötiedotteessa. Aiforia ei erikseen vahvista saamiensa ilmoitusten paikkansapitävyyttä.

Whistleblowing add

Aiforialla on käytössään whistleblowing-menettely, jota noudattamalla yhtiön henkilöstö voi ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Mikäli ilmoituksesta syntyy perusteltu epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, yhtiö vie tapauksen toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.