HALLINNOINTI

Yhtiöjärjestys

AIFORIA TECHNOLOGIES OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

Tässä kuvattu yhtiöjärjestys on voimassa Aiforian listautumisesta alkaen.

1 TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Aiforia Technologies Oyj. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Aiforia Technologies Abp ja englanniksi Aiforia Technologies Plc.

2 KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 TOIMIALA

Yhtiön toimiala on digitaaliseen mikroskooppikuvantamiseen, kuva-analyysiin ja informatiikkaan liittyvien tuotteiden, teknologian ja palvelujen kehittäminen, valmistaminen, maahantuonti ja myynti. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

4 OSAKKEET

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

6 HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän varajäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

7 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

8 YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 YHTIÖKOKOUSKUTSU JA ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

11 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

  • tilinpäätös; ja
  • tilintarkastuskertomus.
päätettävä:
  • tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
  • tilintarkastajan palkkioista. 
valittava:
  • hallituksen jäsenet; ja
  • tilintarkastaja.
käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.