Aiforia yhtiönä

Toimintaympäristö

Haaste

Patologit ovat keskeisessä roolissa terveydenhuoltojärjestelmässä tutkiessaan ja diagnosoidessaan potilasnäytteitä, jotka ohjaavat lääketieteellistä hoitoa. Ikääntyvä väestö ja esimerkiksi syöpien lisääntyminen kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmiä ympäri maailman1. Syöpien yleisyyden uskotaan lisääntyvän 47,4 prosentilla vuosien 2020 ja 2040 välillä2 samaan aikaan kun yli 65-vuotiaiden osuuden odotetaan kasvavan 9,3 prosentista vuonna 2020 noin 16,0 prosenttiin vuonna 2050 maailmanlaajuisesti3

Nämä tekijät kuormittavat patologeja, jotka ovat jo nyt aliedustettu terveydenhuollon ammattilaisten ryhmä. Patologiaan erikoistuu yhä vähemmän lääkäreitä4. Näytemäärien ollessa kasvussa syntyy epätasapaino. Tätä epäsuhtaa vaikeuttaa se, että patologit ovat joutuneet nojaamaan samaan teknologiaan jo viimeiset 150 vuotta5. Manuaalinen näytelasien analysointi mikroskoopilla on hidasta, manuaalista ja altis vaihteluille.

Patologit ympäri maailmaa ovat ylityöllistettyjä, potilaat odottavat pitkään tuloksiaan ja saavat joissakin tapauksissa tehotonta hoitoa väärien diagnoosien vuoksi tai koska yksilöllistä hoitoa ei ole mahdollista tarjota. Aiforia uskoo, että ala on valmis muutokseen, jossa teknologia vähentää patologien sekä potilaiden kokemaa taakkaa.

Ratkaisu 

Patologian digitaalinen muutos on käsillä, kun näytelaseja, joita on tutkittu perinteisesti mikroskoopilla, analysoidaan tietokoneilla. Diagnostisen työvirran modernisointi on tulossa yhä tärkeämmäksi laboratorioissa ja sairaaloissa ympäri maailman. Digitaalinen patologia on tasoittanut tietä yhä kehittyneemmälle teknologialle, kuten tekoälylle, mikä voi parantaa kuva-analytiikkaa entisestään. 

Aiforia uskoo, että automaatiota, digitaalista teknologiaa ja tekoälyä tarvitaan yhä enemmän helpottamaan haasteita, joita terveydenhuoltojärjestelmät ympäri maailmaa kohtaavat. Tekoälyyn pohjautuvilla toimintatavoilla voidaan standardoida näytearviointia vähentämällä poikkeamia ja nopeuttamalla analyyseja ja tekemällä niistä täsmällisempää, mikä tukee patologien työtä ja mahdollistaa täsmällisemmän diagnostiikan. Potilaat voidaan diagnosoida nopeammin ja he saavat yksilöllisempää hoitoa.

HubSpot Video

Tulo markkinoille

Prekliinisen tutkimuksen markkina

Aiforian myynti tulee tällä hetkellä prekliinisen tutkimuksen tuotteista. Aiforia on lisäksi astumassa kliinisen diagnostiikan markkinalle. Prekliinisen tutkimuksen asiakkaita ovat sopimustutkimusorganisaatiot (CRO:t), lääketieteen sekä bioteknologian yhtiöt sekä akateemiset instituutiot, jotka etsivät ratkaisuja sekä lääketieteelliseen tutkimukseen että koulutukseen.

Aiforia tarjoaa prekliiniseen tutkimukseen sekä valmiita järjestelmiä että palveluita. Asiakkaat voivat luoda omia tekoälymalleja intuitiivisella Aiforia Createn pilvipohjaisella alustalla, jossa asiakkaalta ei vaadita koodaamista, aiempaa osaamista tekoälystä tai ohjelmistoista alkuun pääsemiseksi. Yhtiö tarjoaa myös räätälöityjä palveluja, joissa Aiforian asiantuntijoista koostuvat tiimit luovat tekoälymalleja täyttämään asiakkaiden erityiset tarpeet.

Aiforian työkalujen ja palvelujen luoma arvo on yhtenäinen prekliinisen tutkimuksen eri käyttötarpeissa, ei pelkästään kuva-analyysin nopeuttamisessa, tarkkuudessa ja yhdenmukaisuudessa. Se puolestaan luo arvoa yksilölle, organisaatiolle sekä terveydenhuoltoalalle – se voi esimerkiksi luomalla uusia ennustavia markkereita sairauksille ja tuottamalla uusia molekyylejä sairauksien hoitoon.

Lääkekehityksen kiihdyttäminen

Aiforia mahdollistaa aika- ja kustannussäästöt sopimustutkimusorganisaatioille sekä lääke- ja bioteknologiayhtiöille niiden tehdessä prekliinisiä ja tutkimuksellisia analyysejä.

Aiforia auttaa myös maksimoimaan edellä mainittuja organisaatioita edustavien tutkijoiden ja patologien kyvykkyyksiä työkaluilla, jotka tarjoavat täsmällistä dataa, sekä pilviratkaisuilla, jotka mahdollistavat etätyöskentelemisen ja -konsultaation.

Lääketieteellisen tutkimuksen tehostaminen

Aiforia tukee akateemisia asiakkaita luomalla uusia löydöksiä, tuottamalla kvantitatiivisia tuloksia ja automatisoimalla manuaalisia tehtäviä, mikä nopeuttaa tutkimusta ja julkaisemiseen kuluvaa aikaa, sekä tarjoamalla pilvipohjaisen alustan, jolla tutkijat voivat työskennellä etänä tai tehdä yhteistyötä eri paikoissa olevien kollegoidensa kanssa.

Aiforia tarjoaa myös pilvipohjaisen Aiforia Hub -alustan etäopetukseen useille lääketieteen opintojen tieteenaloille, kuten patologiaan ja loistutkimukseen. Opetusalustaa käyttävät jotkut maailman johtavista tutkimusinstituutioista. Aiforia Hubilla opettajien ja opiskelijoiden on mahdollista päästä irti mikroskoopeista, fyysisistä luokkahuoneista ja printatuista materiaaleista. Näiden ratkaisujen merkittävä tarve on jatkanut kasvamistaan koronaviruspandemian aikana.

Kliinisen diagnostiikan markkina

Vakiintunut asiakaspohja prekliinisen tutkimuksen markkinalla on luonut pohjan Aiforian siirtymiselle myös kliinisen diagnostiikan markkinalle. Asiakkaidensa ja biopankkiyhteistyön myötä Aiforia on saanut merkittäviä määriä dataa, mikä auttaa sitä kliinisten tekoälymallien kehittämisessä. Yhtiö on nyt siirtymässä kliiniselle markkinalle, ja sen tähtäimessä on useita CE-IVD-merkittyjä tekoälymalleja erilaisiinsairauksiin ja diagnostiikkaan.

Aiforia Clinical Suites pyrkii tarjoamaan tekoälyavusteista diagnostiikkaa, älykästä visualisointia, automatisoitua seulontaa ja raportointityökaluja kliinisille patologialaboratorioille, jotka pyrkivät kasvattamaan tuottavuutta ja kehittämään diagnostiikan tarkkuutta. Aiforia Clinical Suitella patologit voivat automatisoida toistuvia tehtäviä sekä kasvattaa tapausarvioinnin nopeutta ja tarkkuutta, jolloin potilaita voidaan diagnosoida enemmän lyhyemmässä ajassa. Näin he pystyvät hyödyntämään digitalisoidun työvirran kaikkia etuja yhdistettynä omaan asiantuntemukseensa.  

Mahdollisuudet kliinisen kuvantamisen ulkopuolella

Aiforian tuotteet ja palvelut ovat ketteriä. Mikä tahansa kaksiulotteinen kuva voidaan analysoida Aiforian kuva-analytiikan työkaluilla, mikä avaa monia erilaisia käyttömahdollisuuksia. Aiforian ohjelmistoratkaisuja käytetään myös useisiin ei-lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tekoälymalleja on luotu analysoimaan esimerkiksi lohennahkaa, betonilaattoja sekä satelliittikuvia.

Kasvun keskeiset ajurit

Markkinan kasvua ajaa…

  • Tautien, kuten syöpien lisääntyminen, väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien kasvava yleistyminen kasvattavat patologisenanalyysin tarvetta, koska analysoitavia näytteitä on enemmän1 

  • Patologipulaa on havaittu tietyillä lääketieteen aloilla. Tämä yhdistettynä näytteiden kasvavaan määrään voi johtaa patologien ylityöllistymiseen. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa 97 prosenttia histopatologian instituutioista ilmoitti kohdanneensa tietynasteista puutetta henkilöstöresursseista5.

  • Digitaalinen patologia levittäytyy laajasti, kun näytteitä digitaalisiksi kuviksi muuntavia mikroskooppiskannereita otetaan enemmän käyttöön. Näin laboratoriot voivat ottaa tekoälyn käyttöön. Digitalisaatioasteen ennustetaan kasvavan ja saavuttavan 36 prosenttia vuonna 20276

  • Teknologinen kehitys ja siten digitaalisen patologian ratkaisuiden kasvava käyttöönotto parantaa laboratorioiden tehokkuutta ja osoittaa kriittiseen patologipulaan, avaten uusia markkinoita tekoälyavusteisille ratkaisuille. Teknologinen kehitys ja siten digitaalisten patologisten ratkaisujen kasvava käyttöönotto laboratorioiden tehokkuuden parantamiseksi ja patologien kriittisen puutteen korjaamiseksi avaa markkinat tekoälyn tukemille ratkaisuille

Sources

  1. WHO Report on Cancer, 2020 PDF Download
  2. International Agency for Research on Cancer
  3. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). World Population Ageing 2020 Highlights: Living arrangements of older persons
  4. Wang et al. Journal of the American Academy of Dermatology. 2018;78(1):47-53
  5. The Royal college of pathologists: Histopathology workforce census 17/18
  6. Market Intellix and Maia Research: Global Microscope Slide Market Report 2021