Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.


Aiforia Technologies suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Aiforia Technologies Oyj
Lehdistötiedote 5.11.2021 klo 8.30 EET

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Aiforia Technologies Oyj ("Aiforia" tai "Yhtiö"), tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan tarjoava yhtiö, julkistaa suunnittelevansa listautumisantia ("Listautumisanti") sekä osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle.

Aiforia lyhyesti

Aiforian liiketoimintamalli perustuu tekoälymallien kehittämiseen ja hyödyntämiseen lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan liittyvien kudos- ja solunäytteiden analysoinnissa. Aiforian tarjoamien ohjelmistoratkaisujen on tarkoitus automatisoida kuvapohjaisen diagnostiikan ja tutkimusten työläimpiä vaiheita hyödyntämällä opetettavia tekoälymalleja ja pilvipalvelupohjaista kuvanhallintaa.

Aiforian tekoälymallit kykenevät tunnistamaan ja laskemaan kudosnäytteistä yksityiskohtia, joita on haastavaa tai työlästä tunnistaa tai laskea perinteisissä silmämääräisesti tehtävissä tutkimuksissa. Aiforian tekoälymallien tarkoituksena on siten tehostaa näytteiden analysointia sekä tuottaa tarkempia tuloksia. Aiforian arvion mukaan tekoälymalleilla kyetään siten parantamaan potilaiden diagnoosin tarkkuutta ja tunnistamaan paremmin potilaat, jotka todennäköisemmin hyötyvät tietyn tyyppisestä hoidosta.

Aiforia tarjoaa tällä hetkellä ohjelmistoratkaisujaan pääasiassa patologian näytteiden (kuten kudos- ja solunäytteiden) analysointiin, mutta Aiforian arvion mukaan sen ohjelmistoratkaisuja voidaan tulevaisuudessa käyttää myös muihin sellaisiin lääketieteellisiin soveltamistarpeisiin, joissa tutkijat, lääkärit ja muut lääketieteen ammattilaiset tulkitsevat näytteitä tai kuvia näköhavainnoin.

Aiforian pääasialliset asiakkaat koostuvat kahdesta eri asiakassegmentistä, jotka ovat prekliinisen tutkimuksen asiakkaat, kuten akateemista tutkimusta harjoittavat asiakkaat, tutkimuspalveluyritykset ja lääke- ja bioteknologia-alan yhtiöt, sekä kliinisen diagnostiikan asiakkaat, kuten sairaalat, terveydenhuoltoyhtiöt ja kliiniset laboratoriot.

Aiforialla on sen prekliinisiä ohjelmistoratkaisuja käyttäviä asiakkaita ympäri maailman, ja sen ohjelmistoratkaisuilla on yli 50 maassa ja noin 100 eri asiakaskohteessa yhteensä yli 3.000 aktiivista käyttäjää. Suurin osa Aiforian asiakkaista sijaitsee Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Aiforian vahvuudet

Aiforia uskoo, että seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia:

 • Olemassa oleva tekoälyteknologia ja ohjelmistoratkaisut
 • Ohjelmistoratkaisujen monikäyttöisyys ja muokattavuus asiakkaan tarpeisiin
 • Pilvipalvelupohjainen alusta suurten kuvatiedostojen hallintaan, jakamiseen ja analyysiin
 • Liiketoimintamallin skaalautuvuus
 • Aiforian johdon ja henkilöstön korkea osaaminen erityisesti patologian ja tekoälyn parissa
Aiforian liiketoiminnan tavoitteet

Aiforian liiketoiminnan tavoitteet ovat seuraavat:

Lyhyellä aikavälillä:

 • Saada CE-IVD-merkintä kuudelle kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitetulle tekoälymallille
 • Solmia viisi kliinisen diagnostiikan asiakkuutta
 • Hankkia kymmenen suurta lääketeollisuuden asiakkuutta
 • Saavuttaa yli 5.000 käyttäjää
Keskipitkällä aikavälillä:
 • Luoda tuotetarjoama, joka kattaa 80 % patologin diagnosointityövirrasta
 • Saavuttaa positiivinen liiketoiminnan rahavirta vuoden 2025 loppuun mennessä
 • Saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto
 • Saavuttaa 20.000 käyttäjää
 • Saavuttaa 50 avainasiakkuutta, jotka toisivat keskimäärin 250.000 euron vuosittaisen jatkuvan liikevaihdon asiakasta kohden
Aiforian strategia

Aiforian tavoitteena on olla johtava toimija tekoälyavusteisessa kudosnäyteanalytiikassa maailmanlaajuisesti. Se pyrkii tarjoamaan tekoälyratkaisuja, jotka parantavat kudosnäyteanalytiikan tarkkuutta, tehokkuutta ja toistettavuutta siten, että potilaalle voidaan tarjota nopeammin parempaa ja yksilöllisempää hoitoa. Potilaan saama hyöty voi tapahtua sekä tarkemman ja tehokkaamman diagnostiikan kautta, että tehostetun lääkekehityksen ja lääketieteen tutkimuksen kautta.

Aiforia tähtää siihen, että se olisi edelläkävijä tarjoamansa kuva-analyysiteknologian suhteen ja siihen, että sen tuotevalikoima on asiakaslähtöinen ja kattava suhteessa muihin toimijoihin. Tavoitteen saavuttamiseksi Aiforia painottaa strategiassaan jatkuvaa tuotekehitystä.

Aiforian strategia on keskittyä sekä prekliiniseen tutkimukseen että kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitettuihin ohjelmistoratkaisuihin. Yhtiön strategia on ollut ensin kehittää monipuolinen ohjelmistoratkaisu tekoälymallien nopeaan ja tehokkaaseen luomiseen ja opettamiseen sekä niiden käyttämiseen erityisesti hyvin suurten kuvatiedostojen analysoinnissa. Ensimmäisessä vaiheessa Yhtiö on kaupallistanut ohjelmistoratkaisun prekliiniselle markkinalle, joka on avautunut ensimmäisenä kudosnäytteiden digitalisoinnin suhteen.

Toisessa vaiheessa Aiforian strategia on hyödyntää kehittämäänsä tehokasta tekoälymallien opetuskäyttöliittymää luomalla kattava valikoima kliiniseen käyttöön tarkoitettuja validoituja tekoälymalleja ja niille optimoituja katselimia useisiin erilaisiin diagnostisiin käyttötarkoituksiin. Aiforian näkemyksen mukaan kliinisen diagnostiikan markkina on avautumassa, ja Yhtiö suunnittelee näin ollen kiihdyttävänsä tuotekehitystään ja kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitettujen ohjelmistoratkaisujen kaupallistamista tuodakseen kliiniseen kudosnäytediagnostiikkaan ensimmäisten joukossa kattavan tarjoaman tekoälyratkaisuja.

Jukka Tapaninen, Aiforian toimitusjohtaja, kommentoi:

"Aiforia on terveysteknologiayritys, jonka tekoälyä hyödyntävät ohjelmistoratkaisut tuovat patologien silmämääräiseen arviointiin perustuvaan sairauksien diagnostiikkaan avuksi laskennallisen analyysin. Tekoälymalliemme avulla pääsemme automatisoimaan 150 vuotta vanhaa prosessia ja pystymme näin tuomaan tehokkuutta ja tarkkuutta, joka osaltaan johtaa parempaan hoitotulokseen. Tämä auttaa patologeja tunnistamaan entistä herkemmin ja tarkemmin esimerkiksi syöpiä kudosleikenäytteistä. Teknologiamme on sovellettavissa tulevaisuudessa myös muihin sellaisiin lääketieteellisiin soveltamistarpeisiin, joissa tutkijat, lääkärit ja muut lääketieteen ammattilaiset tulkitsevat näytteitä tai kuvia näköhavainnoin. Tavoitteenamme on olla johtava toimija tekoälyavusteisessa kudosnäyteanalytiikassa maailmanlaajuisesti, ja suunniteltu listautuminen on tärkeässä roolissa Aiforian kasvustrategian tukemisessa."

Pekka Mattila, Aiforian hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Aiforian missio on tuottaa korkealaatuisia tekoälyratkaisuja kuvadiagnostiikkaan ja näin mahdollistaa potilaiden yksilöllinen ja parempi hoito. Kasvava näytemäärä yhdistettynä patologien paineeseen tuottaa laadukasta analyysia aikapaineen alla kasvattavat tarvetta tehostaa patologian alan työmenetelmiä kaikkialla maailmassa. Arviomme mukaan tekoälyä hyödyntävien ohjelmistoratkaisujen käyttöönotto osaksi näytteiden analysointiprosessia automatisoi osan analyysiprosessista, vähentää patologien työmäärää ja auttaa yhdenmukaistamaan kuvien tulkintaa. Aiforian tiimi on rakentanut yhtiötä määrätietoisesti ja vahvaan missioon pohjautuen. Koen kunnia-asianani olla osa tätä tiimiä."

Tietoa suunnitellusta Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on Listautumisannista saatavilla varoilla mahdollistaa Aiforian kasvustrategia. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan kasvattavan sijoittajien, kumppaneiden ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Aiforiaa kohtaan sekä parantavan Yhtiön edellytyksiä rekrytoida ja sitouttaa avaintyöntekijöitä. Lisäksi suunniteltu Listautumisanti mahdollistaisi Aiforialle pääsyn pääomamarkkinoille sekä omistajapohjan laajentamisen kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla. Suunniteltu Listautumisanti mahdollistaisi myös Aiforian osakkeen likviditeetin lisääntymisen tulevaisuudessa, sekä osakkeen tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Aiforian osakeannista yleisölle Suomessa, institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti. Osakeannista saatavien bruttovarojen arvioidaan olevan vähintään noin 30 miljoonaa euroa ja ne on tarkoitus käyttää Aiforian kasvustrategian tueksi panostuksilla myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen sekä muihin operatiivisiin tarkoituksiin.

Suunnitellun Listautumisannin yhteydessä Yhtiön, Yhtiön hallituksen ja johdon sekä osakkeenomistajien odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Tietyt Aktia Pankki Oyj:n omistamien tahojen hallinnoimat rahastot, Aderno Oy, DAKAR Oy, Moomin Characters Oy Ltd, Oy Verman Ab, Sto-Rahoitus Oy, Suotuuli Oy, Thomasset Oy, UB Omaisuudenhoito Oy asiakkaidensa lukuun ja tietyt UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita suunnitellussa Listautumisannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin. Lisäksi useat muut sijoittajat ovat ilmoittaneet aikomuksistaan osallistua Listautumisantiin.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Aiforia laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla investors.aiforia.com/fi/listautuminen.

Neuvonantajat

Swedbank AB (publ) ja UB Securities Oy toimivat suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä "Pääjärjestäjät"). Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Aiforian oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Aiforian viestinnällisenä neuvonantajana. UB Securities Oy toimii Aiforian Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Lisätietoja antavat

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +33610416686
Veli-Matti Parkkonen, talousjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +358405009878

Tietoja Aiforiasta

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen. Missiomme on tarjota korkealaatuisia tekoälyratkaisuja kuvadiagnostiikkaan ja näin mahdollistaa potilaiden yksilöllinen ja parempi hoito. Lisätietoja: www.aiforia.com

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Aiforia Technologies Oyj:n ("Yhtiö") arvopapereita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisin rekisteröintiä koskevin poikkeuksin. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kaikki arvopapereita koskevat tarjoukset Yhdysvalloissa tullaan tekemään esitteellä, joka on saatavilla Yhtiöltä tai arvopapereiden myyjältä ja joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Yhtiöstä ja johdosta sekä tilinpäätöksestä.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Swedbank AB (publ) tai UB Securities Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa Suomea lukuun ottamatta, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista muussa Relevantissa Jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen, ja joka on osa paikallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa investors.aiforia.com/fi/listautuminen.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.